فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

عنب الذئب Arctoslaphylos Uvaurse

ترکیب شیمیایی :
برگ آن علاوه بر تانن، رزین و املاح معدنی دارای مقدار کمی اسانس است که در آغاز در برگ وجود ندار ولی بعداً بر اثر تجزیه مواد گلوکزیدی در آن حاصل می شود به علاوه مواد نظیر اورسون Ursonترکیبات رنگی مختلف و سه گلوکزید به شرح زیر نیز در برگ یافت می شود. آبورتین یا آربوتوزید به فرمول C21 H61 O7 نیز در آن وجود دارد.

اسفرزه

Plan Tago Psyllium
ترکیبات شیمیایی:
قسمتهای مختلف گیاه مذکور دارای گلوکزیدی به نام اکوبین Acubinو نوعی هیدرات کبن صمغ دار به نام کزیلین Xylineبه فرمول C63 H55 O92(طبق بررسیهای Tollons ) است. غشای دانه گیاه مذکور، لعاب فراوان دارد بطوری که با قرار گرفتن دانه ها در آب پوسته خارجی آنها متورم گردیده، پس از پاره شدن لعاب از آنها خارج می شود.

بارهنگ

Plantago Mogor
ترکیب شیمیایی :
برگ و ریشه گیاهان مذکور دارای موسیلاژ، صمغ، اسیدهای آلی، انورتین، امولسین، تانن و گلوکزیدی به نام اکوبین Aucubineبه فرمول C21 H22 O9است. ماده اخیر، تحت اثر امولسین به سهولت تجزیه گردیده گلوکز و یک آگلیگون Aglyconeاز آن حاصل می شود که ترکیب شیمیائی آن هنوز بطور دقیق معلوم نشده است، در خاکستر گیاهان مذکور، املاح مختلف سدیم، پتاسیم، منیزیوم و غیره بطور فراوان مشاهده می گردد.