فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

شیترج

Plambago Zeylanica
ترکیب شیمیایی :
دارای پلوم باژین Plumbagineاست. این ماده اثر نیرودهنده ماهیچه ها دارد مشروط بر اینکه به مقدار کم مصرف گردد. مصرف مقادیر زیاد آن ایجاد فلج می کند و ترشحات عرق و ادرار را افزایش می دهد.

عنب الذئب Arctoslaphylos Uvaurse

ترکیب شیمیایی :
برگ آن علاوه بر تانن، رزین و املاح معدنی دارای مقدار کمی اسانس است که در آغاز در برگ وجود ندار ولی بعداً بر اثر تجزیه مواد گلوکزیدی در آن حاصل می شود به علاوه مواد نظیر اورسون Ursonترکیبات رنگی مختلف و سه گلوکزید به شرح زیر نیز در برگ یافت می شود. آبورتین یا آربوتوزید به فرمول C21 H61 O7 نیز در آن وجود دارد.

اسفرزه

Plan Tago Psyllium
ترکیبات شیمیایی:
قسمتهای مختلف گیاه مذکور دارای گلوکزیدی به نام اکوبین Acubinو نوعی هیدرات کبن صمغ دار به نام کزیلین Xylineبه فرمول C63 H55 O92(طبق بررسیهای Tollons ) است. غشای دانه گیاه مذکور، لعاب فراوان دارد بطوری که با قرار گرفتن دانه ها در آب پوسته خارجی آنها متورم گردیده، پس از پاره شدن لعاب از آنها خارج می شود.