فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

کاکوتی یا مشک طرامشیع

Ziyifora Fenuior
ترکیب شیمیایی :
در اعضای این گیاه وجود ماده ای به نام ماروبی ئین تانن های پیر و گالیک و کاتشیک، یک گلوکوساپونین خنثی که از تجزیه آن گلوکز و رامنوز حاصل می شود، یک گلوکزید، فلاوونیک، کولین و ترکیبات امین دار محقق گردیده است.

کماریوس، طرقریون

Teucrium Chamaidrys
ترکیب شیمیایی :
قسمتهای هوائی گیاه دارای اسانس، یک ماده رزینی به رنگ زرد مایل به قهوه ای به نام توکریورزین یک ماده تلخ، تانن، یک ماده رنگی و اسکوتل لارین Scutellarineاست.

شیترج

Plambago Zeylanica
ترکیب شیمیایی :
دارای پلوم باژین Plumbagineاست. این ماده اثر نیرودهنده ماهیچه ها دارد مشروط بر اینکه به مقدار کم مصرف گردد. مصرف مقادیر زیاد آن ایجاد فلج می کند و ترشحات عرق و ادرار را افزایش می دهد.