فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گزنه سفید

Laminium Album
ترکیب شیمیایی :
تانن، مواد چرب، موسیلاژ، مواد رزینی، یک گلوکزید قابل هیدرولیز تحت اثر امولسین، اسانس، اسید گالیک، املاح پتاسیم، ساپونین، ماده ای با واکنش آکالوئیدی.

کاکوتی یا مشک طرامشیع

Ziyifora Fenuior
ترکیب شیمیایی :
در اعضای این گیاه وجود ماده ای به نام ماروبی ئین تانن های پیر و گالیک و کاتشیک، یک گلوکوساپونین خنثی که از تجزیه آن گلوکز و رامنوز حاصل می شود، یک گلوکزید، فلاوونیک، کولین و ترکیبات امین دار محقق گردیده است.

کماریوس، طرقریون

Teucrium Chamaidrys
ترکیب شیمیایی :
قسمتهای هوائی گیاه دارای اسانس، یک ماده رزینی به رنگ زرد مایل به قهوه ای به نام توکریورزین یک ماده تلخ، تانن، یک ماده رنگی و اسکوتل لارین Scutellarineاست.