فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

زوفا

Hyssopus Officinalis
ترکیب شیمیایی :
از گیاه در سال 1829 به وسیله Hesbergerماده ای با اثر خنثی به نام هیسوپین Hyssiopinبه دست آمد که در سال 1917 توسط Tunmanو در 1921 توسط Olsterlمورد بررسی قرار گرفت. این ماده، گلوکزیدی مشابه هسپریدین Hesperidineشناخته شد و در هر ملکولش یک فنل، گلوکز و رامنوز وجود دارد.
طبق تحقیقاتی که j _ Balasard به عمل آورد محقق گردید که گیاه خشک دارای 30% رکولین یا لاکتون و یک فیتوسترول است.

گزنه سفید

Laminium Album
ترکیب شیمیایی :
تانن، مواد چرب، موسیلاژ، مواد رزینی، یک گلوکزید قابل هیدرولیز تحت اثر امولسین، اسانس، اسید گالیک، املاح پتاسیم، ساپونین، ماده ای با واکنش آکالوئیدی.

کاکوتی یا مشک طرامشیع

Ziyifora Fenuior
ترکیب شیمیایی :
در اعضای این گیاه وجود ماده ای به نام ماروبی ئین تانن های پیر و گالیک و کاتشیک، یک گلوکوساپونین خنثی که از تجزیه آن گلوکز و رامنوز حاصل می شود، یک گلوکزید، فلاوونیک، کولین و ترکیبات امین دار محقق گردیده است.