فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

اکلیل الجبل، حصالبان

Rasmasrinus Officinallis
ترکیب شیمیایی :
رومارن داری تانن یک ماده تلخ و اسانس است. اسانس آن که به تناسب محل رویش، ترکیب شیمیایی متغیر دارد از سرشاخه گلدار و یا برگ خشک شده گیاه به وسیله تقطیر با بخار آب به دست می آید. اسانس رومارن که مرکب از بورنئول راست و چپ می باشد، کامفر، کامفن، پینن و کمی سینئول در آن یافت می شود.

بادرنجویه

Melisa Officinalis
ترکیب شیمیایی :
برگ ملیس دارای یک ماده تلخ، تانن، کامفر، قندهای مختلف مواد رزینی مواد پکتیکی و 1% تا 25% (گاهی 75% درصد اسانس است که ماده مؤثر آن به حساب می آید).
اسانس ملیس Melisse مایعی بیرنگ یا به رنگ زرد روشن و دارای بوی بسیار مطبوع شبیه بوی لیموست و این بو مخصوصاً اگر اسانس از برگ گیاه قبل از گل دادن به دست آمده باشد محسوس تر است. اسانس ملیس مرکب از سیترونل لال، ژرانیول و لیتالول می باشد.
اسانس ملیس بازار تجارت، ناخالص است زیرا از برگ گیاه مذکور، مخلوط با اعضای گیاهانی که بوی لیمو می دهند تهیه می شود و یا آنکه اسانسهای دیگر مانند اسانس لیمو و اسانس Andropoger های مختلف را که بوی مشابه دارند بطور تقلب به اسانس ملیس می افزاید.

زوفا

Hyssopus Officinalis
ترکیب شیمیایی :
از گیاه در سال 1829 به وسیله Hesbergerماده ای با اثر خنثی به نام هیسوپین Hyssiopinبه دست آمد که در سال 1917 توسط Tunmanو در 1921 توسط Olsterlمورد بررسی قرار گرفت. این ماده، گلوکزیدی مشابه هسپریدین Hesperidineشناخته شد و در هر ملکولش یک فنل، گلوکز و رامنوز وجود دارد.
طبق تحقیقاتی که j _ Balasard به عمل آورد محقق گردید که گیاه خشک دارای 30% رکولین یا لاکتون و یک فیتوسترول است.