فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مریم گلی

Solvia Officinalis
ترکیب شیمیایی :
برگ این گیاه دارای اسانس، تانن و یک ماده تلخ است. اسانس آن که معمولاً از نوع وحشی گیاه تهیه می گردد، مایعی به رنگ زرد مایل به سبز و دارای بوی مخصوص است.
وزن مخصوص آن نیز در گرمای 15 درجه بین 911% و 925% می باشد. این اسانس که در 1 تا 2 قسمت الکل 80 درجه حل می شود، دارای معادل 50 درصد از نوعی ستون به نام تویون Thuyone است که به اسامی سال ویول Salviol سال ویون Salvione سال وون Salvonنیز نامیده شده مشابه تاناستون Tanastonتشخیص داده شده است. به علاوه این اسانس دارای پنین سینئول و بورنئول راست و چپ می باشد.
تاریخچه، استفاده درمانی از این گیاه به زمان های خیلی قدیم نسبت داده می شود. در قرون وسطی مردم آنرا داروی همه دردها می دانستند. اسانس گیری از این گیاه نیز در قرون 15 و 16 میلادی بین مردم معمول بوده است. طرفداران مکتب سالرن Salerne برای آن اثرات درمانی شگفت انگیز قائل بودند.

اکلیل الجبل، حصالبان

Rasmasrinus Officinallis
ترکیب شیمیایی :
رومارن داری تانن یک ماده تلخ و اسانس است. اسانس آن که به تناسب محل رویش، ترکیب شیمیایی متغیر دارد از سرشاخه گلدار و یا برگ خشک شده گیاه به وسیله تقطیر با بخار آب به دست می آید. اسانس رومارن که مرکب از بورنئول راست و چپ می باشد، کامفر، کامفن، پینن و کمی سینئول در آن یافت می شود.

بادرنجویه

Melisa Officinalis
ترکیب شیمیایی :
برگ ملیس دارای یک ماده تلخ، تانن، کامفر، قندهای مختلف مواد رزینی مواد پکتیکی و 1% تا 25% (گاهی 75% درصد اسانس است که ماده مؤثر آن به حساب می آید).
اسانس ملیس Melisse مایعی بیرنگ یا به رنگ زرد روشن و دارای بوی بسیار مطبوع شبیه بوی لیموست و این بو مخصوصاً اگر اسانس از برگ گیاه قبل از گل دادن به دست آمده باشد محسوس تر است. اسانس ملیس مرکب از سیترونل لال، ژرانیول و لیتالول می باشد.
اسانس ملیس بازار تجارت، ناخالص است زیرا از برگ گیاه مذکور، مخلوط با اعضای گیاهانی که بوی لیمو می دهند تهیه می شود و یا آنکه اسانسهای دیگر مانند اسانس لیمو و اسانس Andropoger های مختلف را که بوی مشابه دارند بطور تقلب به اسانس ملیس می افزاید.