فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ریحان

Ocimum Bacilium
ترکیب شیمیایی :
اسانس ریحان، مرکب از 30 تا 57 درصد استراگول Estragol یا متیل کاویاکول Methylchaviacol لینالول سینئول، سینامات دومتیل، اوژنول )Eugenol و غیره است.

مرزنجوش

Origanum Magorana
ترکیب شیمیایی :
تانن، یک ماده تلخ و اسانس، اسانس آن که به وسیله تقطیر با بخار آب به دست می آید، رنگ زرد مایل به سبز و بوی مخصوص و طعم ملایم دارد. وزن مخصوص آن در اسانس ناحیه هنگری، بین 909% و 916% در گرمای 15 درجه است.
اسانس آن دارای 40 درصد از ترپن ها مخصوصاً ترپی تن Terpyneneترپینئول، ساپی نن Sapynene و غیره است.

فودنج جبلی، صعتر یا پودینه

ترکیب شیمیایی :
در اعضای مختلف این گیاه موادی نظیر تانن به مقدار 4 درصد، یک ماده تلخ و اسانس به مقدار متغیر 15% تا یک درصد یافت می گردد.
اسانس اوریگان، که به وسیله تقطیر یا بخار آب از گیاه به دست می آید، به سهولت اکسیده شده و تغییر رنگ می دهد مخصوصاً اگر در ضمن تقطیر یا بعداً با ظروف آهنی تماس حاصل کند. رنگ آن در صورت اخیر، تا حد قرمز نیز تغییر رنگ می یابد. اسانس تصفیه شد اوریگان، بی رنگ است ولی به زودی زرد می شود وزن مخصوص آن در گرمای 15 درجه بین 917% تا 940% می باشد.