فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مرزه

Saturia Hortensis
ترکیب شیمیایی :
دارای تانن، مواد چرب، قندهای مختلف و اسانسی به مقدار یک در هزار است.
و اسانس آن اگر از گیاه پرورش یافته تهیه شده باشد دارای 30 درصد کارواکرول و 20 تا 25 درصد سیمن Symene است در حالی که در نوع وحشی گیاه مقدار نسب کارورکرول به 40% درصد نیز می رسد به علاوه دارای ترپن و نوعی فنل با ترکیبی که هنوز به خوبی شناخته نشده می باشد.
اسانس مرزه، مایعی بیرنگ یا مایل به زرد و دارای وزن مخصوصی بین 895% و 913% است. در اثر، کلروفرم الکل، اتر و دوپترول و روغنهای چرب نیز حل می شود.
تاریخچه، به نظر می رسد که نخستین بار در ایتالیا اقدام به پرورش این گیاه شده باشد. پزشکان قرون وسطی برای آن اثر معالج نقرس قائل بودند و در قرن 15 و 16 میلادی نیز مردم آن را داروئی مقوی، سقط کننده جنین و رفع فلج می دانستند. در سال 1582 میلادی موفق به استخراج اسانس از مر زه گردیدند و در سال 1933 نیز دانشمندی به نام Schultrik آنرا داروی رفع اسهال با اثر قاطع اعلام داشت.

ریحان

Ocimum Bacilium
ترکیب شیمیایی :
اسانس ریحان، مرکب از 30 تا 57 درصد استراگول Estragol یا متیل کاویاکول Methylchaviacol لینالول سینئول، سینامات دومتیل، اوژنول )Eugenol و غیره است.

مرزنجوش

Origanum Magorana
ترکیب شیمیایی :
تانن، یک ماده تلخ و اسانس، اسانس آن که به وسیله تقطیر با بخار آب به دست می آید، رنگ زرد مایل به سبز و بوی مخصوص و طعم ملایم دارد. وزن مخصوص آن در اسانس ناحیه هنگری، بین 909% و 916% در گرمای 15 درجه است.
اسانس آن دارای 40 درصد از ترپن ها مخصوصاً ترپی تن Terpyneneترپینئول، ساپی نن Sapynene و غیره است.