فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

پنج انگشت، فلفل، فلفل بری

Vitex Angus Castus
ترکیب شیمیایی :
بررسیهای شیمیایی جدیدی که بطور دقیق، مواد موجودی در اعضای این گیاه را نشان می دهد بر روی آن به عمل نیامده است. تمام قسمتهای گیاه دارای نوعی اسانس مخصوص است که مرکب از سینئول و احتمالاً سابی نن Sabinene پی نن Pinene و سزکوئی ترین می باشد. میوه اش دارای معادل 47 درصد از این اسانس است Malt در سال 1908، تان نوزیدهائی که از مواد رنگی به حساب می آید به نامهای وی تکسین Vitexineوی تکسینین Vitexinine از آن به دست آورد.

نعناع، لمام

Menta Piperata
ترکیب شیمیایی :
برگ تازه گیاه دارای تانن، یک ماده تلخ و 5/2 درصد اسانس است مقدار درصد این اسانس در برگ خشک به 2 و حتی یک درصد تقلیل می یابد. گیاه پرورش یافته در کشورهای نسبتاً سرد و مرطوب، مقدار زیادتری اسانس تولید می کند ضمناً اگر در زمین زراعی، گیاه در سایه قرار گرفته باشد، مقدار درصد استرهای مانتول در آن کم می گردد در حالی که یخبندان، عمل عکس انجام می دهد.

پونه

Menta Pulegium
ترکیب شیمیایی :
اعضای مختلف این گیاه دارای تانن، مواد رزینی، مواد پکتیکی، قند و اسانس است، این اسانس که مقدار آن بر حسب واریته های مختلف گیاه و مشخصات محل رویش، از 40 تا یک درصد تغییر می کند دارای 75 تا 90 درصد از ترکیبات ستن دار مخصوصاً پوله ژون Pulegeone به فرمول C01 H61 O الکلهای توتال (مانتول آزاد و استات دومانتیل) به مقدار 7 تا 12 درصد لیمونن و دیپانتن است. دارای اسانسی است که در آن آزونس وجود دارد، در برگ آن هیسپریدین یا دیوس مین مشخص گردیده است.