فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مخلصه

Linaria Volgaris
ترکیب شیمیایی :
بررسی های قدیم وجود گلوکزیدهای مختلف نظیر لینازین Linasinaلنیارکرین Linaracrin لینازین Linaresineلینارسو مین Linarosmineاسیدهای آلی مختلف مانند اسید آنتی ریننیک Ac. Antirhinqueاسید فرمیک، اسید سیتریک، اسید تانیک، اسید مالیک، صمغ، قند، پکتین و بلوریهائی شبیه هسپریدین Hisperidine احتمالاً دارای ترکیبات سیانوژنتیک را در آن نشان داده است.
گلهای این گیاه دارای نوعی فیتوسترول، پارافین، مانیت، ماده روغنی مواد قندی مختلف، تانن، اسیدهای آلی لینارین و پکتولینارین، آنتوکسانتین و آنتوکیرین است.

سیزاب

Veronica Becabonga
ترکیب شیمیایی :
در اعضای این گیاه مواد نظیر تانن، نوعی گلوکزید، ساپونین، یک ماده تلخ، ید به مقدار کم و غیره یافت می شود.

پنج انگشت، فلفل، فلفل بری

Vitex Angus Castus
ترکیب شیمیایی :
بررسیهای شیمیایی جدیدی که بطور دقیق، مواد موجودی در اعضای این گیاه را نشان می دهد بر روی آن به عمل نیامده است. تمام قسمتهای گیاه دارای نوعی اسانس مخصوص است که مرکب از سینئول و احتمالاً سابی نن Sabinene پی نن Pinene و سزکوئی ترین می باشد. میوه اش دارای معادل 47 درصد از این اسانس است Malt در سال 1908، تان نوزیدهائی که از مواد رنگی به حساب می آید به نامهای وی تکسین Vitexineوی تکسینین Vitexinine از آن به دست آورد.