فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گوجه فرنگی

ترکیب شیمیایی :
در تمام قسمتهای گیاه مقداری سولانین مخصوصاً در میوه سبز و حتی در میوه ها، قبل از رسیدن کامل وجود دارد مقدار درصد سولانین، در آغاز یعنی هنگامی که هنوز میوه گیاه خیلی جوان است و سبز، معادل 419/. درصد است ولی کمی بعدتر یعنی قبل از رسیدن کامل مقدار ان به 0006/0 درصد می رسد. گوجه فرنگی کاملاً رسیده فاقد سولانین است و به همین علت است که اگر گوجه فرنگی به حالت نارس و یا کمی زودتر از رسیدن کامل مصرف گردد زیان آور است.

گل انگشتانه

Digitalis Porporea
ترکیب شیمیایی :
بر روی دیژیتال، بررسی های دامنه داری در طی سالهای متمادی در کشورهای مختلف به عمل آمد در سال 1845 توسط دانشمندان از دیژیتال ماده مؤثر و آمرفی به دست آمد که دیژیتال Digitalin نامیده شد. بعداً توسط Nativelle در سال 1868 دیژیتال متبلور به دست آمد.

مخلصه

Linaria Volgaris
ترکیب شیمیایی :
بررسی های قدیم وجود گلوکزیدهای مختلف نظیر لینازین Linasinaلنیارکرین Linaracrin لینازین Linaresineلینارسو مین Linarosmineاسیدهای آلی مختلف مانند اسید آنتی ریننیک Ac. Antirhinqueاسید فرمیک، اسید سیتریک، اسید تانیک، اسید مالیک، صمغ، قند، پکتین و بلوریهائی شبیه هسپریدین Hisperidine احتمالاً دارای ترکیبات سیانوژنتیک را در آن نشان داده است.
گلهای این گیاه دارای نوعی فیتوسترول، پارافین، مانیت، ماده روغنی مواد قندی مختلف، تانن، اسیدهای آلی لینارین و پکتولینارین، آنتوکسانتین و آنتوکیرین است.