فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

تاجریزی پیچ

Solanum Dolcamara
ترکیب شیمیایی :
ساقه این گیاه علاوه بر مقدار کم سولانین Solanine دارای یک گلوکزیدآمرف به نام دولکامارین Dulcamarine است. سولانین یک گلوکوالکالوئیدی است که به صورت گرد سفید و متبلور، به حالت خاص به دست آمده است.
به مقدار کم در الکل و حلالهای آلی ولی به مقدار کافی در الکل گرم حال می شود.
سولانین در مجاور اسیدهای رقیق تحت اثر گرما تجزیه گردیده، قندهای مختلف نظیر گلوکر، گالاکتوز، رامنوز و یک ماده از ته قابل تبلور به نام سولانیدن Solanidine به فرمول C72 H34 NHO از آن نتیجه می شود.

تاجریزی سیاه

Solanum Nigrum
ترکیب شیمیایی :
اعضای مختلف این گیاه دارای سولانین است ولی در میوه آن مقدار بیشتری از این ماده یافت می شود.

سیب زمینی

Solanum Tuberosom
ترکیب شیمیایی :
غده سیب زمینی دارای 75 درصد آب، 22 درصد هیدرات کربن مانند آمیدون، گلوکز، ساکارز، صمغ، 99/. مواد ازته مانند آلبومین، آسپاراژین، لسیتین، پروئوز، توبرین Tuberine 15/. درصد مواد چرب مانند پالمتین، میریستین، سولانو، استئارین و همچنین اسید سولانئیک Ac. Solanique و غیره است بعلاوه معادل 09/1 درصد از املاح معدنی مختلف، اسیدهای آلی، فرمان ها، ویتامین b مخصوصاً c و غیره دارد.