فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

عروسک پشت پرده یا کاکنج

Phybis Alkeklengi
ترکیب شیمیایی :
میوه این گیاه دارای اسیدهائی نظیر اسید آسکوربیک، اسید سیتریک و قند است. در برگهای آن ماده تلخی به نام فیزالین Physaline یافت می شود. از کاسبرگها و میوه آن نیز نوعی ماده رنگی به نام فیزالی بن Physalibenبه مقدار 9/. تا 8/1 درصد.

فلفل سبز، فلفل رنگی

capsicum Annum
ترکیب شیمیایی :
میوه این گیاهان بطور متوسط دارای 2/11 درصد آب، 5/15 درصد از ته 12/1 درصد اسانس، 5/12 درصد مواد روغنی، 35 درصد مواد غیرازته قابل استخراج و 76/20 درصد سلولز است، 517 درصد
نیز خاکستر از آن برجا می ماند.

تاجریزی پیچ

Solanum Dolcamara
ترکیب شیمیایی :
ساقه این گیاه علاوه بر مقدار کم سولانین Solanine دارای یک گلوکزیدآمرف به نام دولکامارین Dulcamarine است. سولانین یک گلوکوالکالوئیدی است که به صورت گرد سفید و متبلور، به حالت خاص به دست آمده است.
به مقدار کم در الکل و حلالهای آلی ولی به مقدار کافی در الکل گرم حال می شود.
سولانین در مجاور اسیدهای رقیق تحت اثر گرما تجزیه گردیده، قندهای مختلف نظیر گلوکر، گالاکتوز، رامنوز و یک ماده از ته قابل تبلور به نام سولانیدن Solanidine به فرمول C72 H34 NHO از آن نتیجه می شود.