نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

توتون

برگ توتون دارای مواد آلبومینوئیدی، رزین، صمغ قند احیاء کننده، آمیدون، مقداری مواد چرب، املاح پتاسیم نوعی تان اسید به نام اسید تاباکوتا نیک TabagotoniqueAc. حاصل اکسید اسیون.
4- اسید کلروژیک، اسیدهای آلی مختلف مانند اسید مالیک، سیتریک، اکزالیک، پکتیک و همچنین ماده ای به نام نیکوتیانین Nicotianine(بوی نمونه های تجارتی مربوط به این ماده می باشد) است.

عروسک پشت پرده یا کاکنج

Phybis Alkeklengi
ترکیب شیمیایی :
میوه این گیاه دارای اسیدهائی نظیر اسید آسکوربیک، اسید سیتریک و قند است. در برگهای آن ماده تلخی به نام فیزالین Physaline یافت می شود. از کاسبرگها و میوه آن نیز نوعی ماده رنگی به نام فیزالی بن Physalibenبه مقدار 9/. تا 8/1 درصد.

فلفل سبز، فلفل رنگی

capsicum Annum
ترکیب شیمیایی :
میوه این گیاهان بطور متوسط دارای 2/11 درصد آب، 5/15 درصد از ته 12/1 درصد اسانس، 5/12 درصد مواد روغنی، 35 درصد مواد غیرازته قابل استخراج و 76/20 درصد سلولز است، 517 درصد
نیز خاکستر از آن برجا می ماند.