فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

توتون

برگ توتون دارای مواد آلبومینوئیدی، رزین، صمغ قند احیاء کننده، آمیدون، مقداری مواد چرب، املاح پتاسیم نوعی تان اسید به نام اسید تاباکوتا نیک TabagotoniqueAc. حاصل اکسید اسیون.
4- اسید کلروژیک، اسیدهای آلی مختلف مانند اسید مالیک، سیتریک، اکزالیک، پکتیک و همچنین ماده ای به نام نیکوتیانین Nicotianine(بوی نمونه های تجارتی مربوط به این ماده می باشد) است.

عروسک پشت پرده یا کاکنج

Phybis Alkeklengi
ترکیب شیمیایی :
میوه این گیاه دارای اسیدهائی نظیر اسید آسکوربیک، اسید سیتریک و قند است. در برگهای آن ماده تلخی به نام فیزالین Physaline یافت می شود. از کاسبرگها و میوه آن نیز نوعی ماده رنگی به نام فیزالی بن Physalibenبه مقدار 9/. تا 8/1 درصد.

فلفل سبز، فلفل رنگی

capsicum Annum
ترکیب شیمیایی :
میوه این گیاهان بطور متوسط دارای 2/11 درصد آب، 5/15 درصد از ته 12/1 درصد اسانس، 5/12 درصد مواد روغنی، 35 درصد مواد غیرازته قابل استخراج و 76/20 درصد سلولز است، 517 درصد
نیز خاکستر از آن برجا می ماند.