فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مهر گیاه

Mandrago rafficin Arium
ترکیب شیمیایی :
قسمتهای مختلف این گیاه دارای الکالوئیدهائی است که مقدار آنها مجموعاً به 37/. می رسد. قسمت اعظم این الکالوئیدها را نیز هیوسیامین تشکیل می دهد که توأم با مقدار کمی هیوسین و الکالوئید دیگری به نام ماندراگورین mandragorine است عده ای الکالوئید اخیر را، مخلوطی از هیوسیامین و هیوسین دانند.

توتون

برگ توتون دارای مواد آلبومینوئیدی، رزین، صمغ قند احیاء کننده، آمیدون، مقداری مواد چرب، املاح پتاسیم نوعی تان اسید به نام اسید تاباکوتا نیک TabagotoniqueAc. حاصل اکسید اسیون.
4- اسید کلروژیک، اسیدهای آلی مختلف مانند اسید مالیک، سیتریک، اکزالیک، پکتیک و همچنین ماده ای به نام نیکوتیانین Nicotianine(بوی نمونه های تجارتی مربوط به این ماده می باشد) است.

عروسک پشت پرده یا کاکنج

Phybis Alkeklengi
ترکیب شیمیایی :
میوه این گیاه دارای اسیدهائی نظیر اسید آسکوربیک، اسید سیتریک و قند است. در برگهای آن ماده تلخی به نام فیزالین Physaline یافت می شود. از کاسبرگها و میوه آن نیز نوعی ماده رنگی به نام فیزالی بن Physalibenبه مقدار 9/. تا 8/1 درصد.