فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گل نگونسار

ترکیب شیمیایی :
اعضای مختلف گیاه دارای 2 نوع ساپونین، فرمانی به نام پریمه و راز و گلوکزیدی به نام سیکلامین است. این گلوکزید اختصاصاً در ریشه های گیاه یافت می شود.
ساپونین های موجود در گیاه دارای اثر تحریک کننده پوست بدن و مخاطها است از این جهت مصرف آن نباید بی رویه صورت گیرد زیرا ممکن است ایجاد مسمومیت کند.

مهر گیاه

Mandrago rafficin Arium
ترکیب شیمیایی :
قسمتهای مختلف این گیاه دارای الکالوئیدهائی است که مقدار آنها مجموعاً به 37/. می رسد. قسمت اعظم این الکالوئیدها را نیز هیوسیامین تشکیل می دهد که توأم با مقدار کمی هیوسین و الکالوئید دیگری به نام ماندراگورین mandragorine است عده ای الکالوئید اخیر را، مخلوطی از هیوسیامین و هیوسین دانند.

توتون

برگ توتون دارای مواد آلبومینوئیدی، رزین، صمغ قند احیاء کننده، آمیدون، مقداری مواد چرب، املاح پتاسیم نوعی تان اسید به نام اسید تاباکوتا نیک TabagotoniqueAc. حاصل اکسید اسیون.
4- اسید کلروژیک، اسیدهای آلی مختلف مانند اسید مالیک، سیتریک، اکزالیک، پکتیک و همچنین ماده ای به نام نیکوتیانین Nicotianine(بوی نمونه های تجارتی مربوط به این ماده می باشد) است.