فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

دخان

Hobeba lnfata
ترکیب شیمیایی :
وجود الکالوئیدهای مختلف، نخستین بار در سال 1838 توسط Proctonدر این گیاه محقق گردید. بعداً یکی از دانشمندان به نام lowisاز این گیاه ماده ای به نام لوبه لین Lobeline، به حالت مایع روغنی شکل، با واکنش قلیائی مشخص به دست آورد که عاری از بو ولی دارای طعم تند، تحریک کننده و اثری قی آور شدید بوده است این ماده در سال 1921 توسط Lobelidine به دست آمد همین دانشمندان در سال 1920 موفق گردید وجود سه الکالوئید جدید و قابل تبلور به نامهای لوبه لانین، لوبه لاندین، و ایزولو به لانین را در گیاه محقق دارد.

گل نگونسار

ترکیب شیمیایی :
اعضای مختلف گیاه دارای 2 نوع ساپونین، فرمانی به نام پریمه و راز و گلوکزیدی به نام سیکلامین است. این گلوکزید اختصاصاً در ریشه های گیاه یافت می شود.
ساپونین های موجود در گیاه دارای اثر تحریک کننده پوست بدن و مخاطها است از این جهت مصرف آن نباید بی رویه صورت گیرد زیرا ممکن است ایجاد مسمومیت کند.

مهر گیاه

Mandrago rafficin Arium
ترکیب شیمیایی :
قسمتهای مختلف این گیاه دارای الکالوئیدهائی است که مقدار آنها مجموعاً به 37/. می رسد. قسمت اعظم این الکالوئیدها را نیز هیوسیامین تشکیل می دهد که توأم با مقدار کمی هیوسین و الکالوئید دیگری به نام ماندراگورین mandragorine است عده ای الکالوئید اخیر را، مخلوطی از هیوسیامین و هیوسین دانند.