فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

شنگ

ترکیب شیمیایی :
ریشه اش دارای طعم لعابی و کمی تلخ است و از آن سابقاً به عنوان اشتهاآور، خلط آور، نرم کننده و التیام دهنده زخمها استفاده به عمل می آمده است. مصرف آن امروزه از نظر درمان بیماریها، تقریباً متروک گردیده است بطوری که منحصراً از آن به صورت خام در سالاد استفاده به عمل می آورند.
گیاه کامل به حالت سبز، علوفه نسبتاً خوبی برای حیوانات است.
از آن در کوچک کردن و حل کردن تومورها بصورت ضماد استفاده شده و بسیار مؤثر می باشد و التهابات و غده های داخلی را نیز خاموش می کند (مؤلف)

دخان

Hobeba lnfata
ترکیب شیمیایی :
وجود الکالوئیدهای مختلف، نخستین بار در سال 1838 توسط Proctonدر این گیاه محقق گردید. بعداً یکی از دانشمندان به نام lowisاز این گیاه ماده ای به نام لوبه لین Lobeline، به حالت مایع روغنی شکل، با واکنش قلیائی مشخص به دست آورد که عاری از بو ولی دارای طعم تند، تحریک کننده و اثری قی آور شدید بوده است این ماده در سال 1921 توسط Lobelidine به دست آمد همین دانشمندان در سال 1920 موفق گردید وجود سه الکالوئید جدید و قابل تبلور به نامهای لوبه لانین، لوبه لاندین، و ایزولو به لانین را در گیاه محقق دارد.

گل نگونسار

ترکیب شیمیایی :
اعضای مختلف گیاه دارای 2 نوع ساپونین، فرمانی به نام پریمه و راز و گلوکزیدی به نام سیکلامین است. این گلوکزید اختصاصاً در ریشه های گیاه یافت می شود.
ساپونین های موجود در گیاه دارای اثر تحریک کننده پوست بدن و مخاطها است از این جهت مصرف آن نباید بی رویه صورت گیرد زیرا ممکن است ایجاد مسمومیت کند.