فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گل قاصد

Traxacium Officinal
ترکیب شیمیایی :
ریشه این گیاه در فصول مختلف و برحسب زمانی که از زمین خارج می گردد، ترکیب شیمیایی متفاوت دارد مانند آنکه در تابستان، مقدار شیرا به ریشه زیادتر از فصول دیگر است در حالی که در پائیز، اینولین آن افزایش می یابد و حتی مقدارش به 25 درصد می رسد.
ضمناً اگر ریشه تازه یا خشک گیاه مورد بررسی قرار گیرد ترکیبات شیمیایی آن، تفاوت محسوس با یکدیگر نشان می دهد تلخی برگ گیاه در بهار ولی تلخی ریشه آن در فاصله بین تیر و مرداد حداکثر می گردد.
ریشه این گیاه از نظر کلی دارای ماده ای به نام تراکزاسین Taraxacineکولین، یک ماده رزینی، قندهای مختلف و اسیدهای چرب است، ریشه گیاه اگر در پائیز از زمین خارج گردیده در هوای آزاد خشک شود، دارای موادی نظیر موسیلاژ، تانن، و مقدار کمی اسانس نیز خواهد بود. طبق بررسیهای L.reuterنوعی اکالوئید به نام تاکزین Taxineنیز در گیاه یافت می شود.
برگ این گیاه دارای تراکزایسن، اینوزیت، موسیلاژ، قندهای مختلف و یک ماده رزینی است: در خاکستر گیاه مقدار 9/38 درصد پتاس (حداکثر) وجود دارد که اثر مدری گیاه، بدان بی ارتباط نیست.

شنگ

ترکیب شیمیایی :
ریشه اش دارای طعم لعابی و کمی تلخ است و از آن سابقاً به عنوان اشتهاآور، خلط آور، نرم کننده و التیام دهنده زخمها استفاده به عمل می آمده است. مصرف آن امروزه از نظر درمان بیماریها، تقریباً متروک گردیده است بطوری که منحصراً از آن به صورت خام در سالاد استفاده به عمل می آورند.
گیاه کامل به حالت سبز، علوفه نسبتاً خوبی برای حیوانات است.
از آن در کوچک کردن و حل کردن تومورها بصورت ضماد استفاده شده و بسیار مؤثر می باشد و التهابات و غده های داخلی را نیز خاموش می کند (مؤلف)

دخان

Hobeba lnfata
ترکیب شیمیایی :
وجود الکالوئیدهای مختلف، نخستین بار در سال 1838 توسط Proctonدر این گیاه محقق گردید. بعداً یکی از دانشمندان به نام lowisاز این گیاه ماده ای به نام لوبه لین Lobeline، به حالت مایع روغنی شکل، با واکنش قلیائی مشخص به دست آورد که عاری از بو ولی دارای طعم تند، تحریک کننده و اثری قی آور شدید بوده است این ماده در سال 1921 توسط Lobelidine به دست آمد همین دانشمندان در سال 1920 موفق گردید وجود سه الکالوئید جدید و قابل تبلور به نامهای لوبه لانین، لوبه لاندین، و ایزولو به لانین را در گیاه محقق دارد.