فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

کاسنی

Cichorium lntybus
ترکیب شیمیایی :
برگ کاسنی دارای املاحی نظیر سولفاتها و فسفاتهای سدیم، منیزیم و پتاسیم و نیترات سدیم است. گلوکز تلخی بنام شیکورین chiconineیا سیکورین cickonine نیز در آن یافت می شود. در کاسنی، اینولین، گلوکز، اینولین، گلوکز، ساکارز، موسیلاژ، تانن، انسامین، پکتین، لروین، شکیورین یا آنتی بن Antybine یافت می شود.

گل قاصد

Traxacium Officinal
ترکیب شیمیایی :
ریشه این گیاه در فصول مختلف و برحسب زمانی که از زمین خارج می گردد، ترکیب شیمیایی متفاوت دارد مانند آنکه در تابستان، مقدار شیرا به ریشه زیادتر از فصول دیگر است در حالی که در پائیز، اینولین آن افزایش می یابد و حتی مقدارش به 25 درصد می رسد.
ضمناً اگر ریشه تازه یا خشک گیاه مورد بررسی قرار گیرد ترکیبات شیمیایی آن، تفاوت محسوس با یکدیگر نشان می دهد تلخی برگ گیاه در بهار ولی تلخی ریشه آن در فاصله بین تیر و مرداد حداکثر می گردد.
ریشه این گیاه از نظر کلی دارای ماده ای به نام تراکزاسین Taraxacineکولین، یک ماده رزینی، قندهای مختلف و اسیدهای چرب است، ریشه گیاه اگر در پائیز از زمین خارج گردیده در هوای آزاد خشک شود، دارای موادی نظیر موسیلاژ، تانن، و مقدار کمی اسانس نیز خواهد بود. طبق بررسیهای L.reuterنوعی اکالوئید به نام تاکزین Taxineنیز در گیاه یافت می شود.
برگ این گیاه دارای تراکزایسن، اینوزیت، موسیلاژ، قندهای مختلف و یک ماده رزینی است: در خاکستر گیاه مقدار 9/38 درصد پتاس (حداکثر) وجود دارد که اثر مدری گیاه، بدان بی ارتباط نیست.

شنگ

ترکیب شیمیایی :
ریشه اش دارای طعم لعابی و کمی تلخ است و از آن سابقاً به عنوان اشتهاآور، خلط آور، نرم کننده و التیام دهنده زخمها استفاده به عمل می آمده است. مصرف آن امروزه از نظر درمان بیماریها، تقریباً متروک گردیده است بطوری که منحصراً از آن به صورت خام در سالاد استفاده به عمل می آورند.
گیاه کامل به حالت سبز، علوفه نسبتاً خوبی برای حیوانات است.
از آن در کوچک کردن و حل کردن تومورها بصورت ضماد استفاده شده و بسیار مؤثر می باشد و التهابات و غده های داخلی را نیز خاموش می کند (مؤلف)