فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بادنجان بری، خروع بری

ترکیب شیمیایی :
مواد پروتئیدی به مقدار 7/36 درصد، مواد چرب، سازگار به مقدار 30/2 درصد اینولین، اسانس، نوعی گلوکز ید به نام گزانتو، استرومارین و یک ماده رزینی به نام گزانتواسترون است دو ماده اخیر در دانه گیاه وجود دارد. بررسی دانشمندان در سال 1881 نیز وجود گلوکزید مذکور را در گیاه محقق داشته است.

کاسنی

Cichorium lntybus
ترکیب شیمیایی :
برگ کاسنی دارای املاحی نظیر سولفاتها و فسفاتهای سدیم، منیزیم و پتاسیم و نیترات سدیم است. گلوکز تلخی بنام شیکورین chiconineیا سیکورین cickonine نیز در آن یافت می شود. در کاسنی، اینولین، گلوکز، اینولین، گلوکز، ساکارز، موسیلاژ، تانن، انسامین، پکتین، لروین، شکیورین یا آنتی بن Antybine یافت می شود.

گل قاصد

Traxacium Officinal
ترکیب شیمیایی :
ریشه این گیاه در فصول مختلف و برحسب زمانی که از زمین خارج می گردد، ترکیب شیمیایی متفاوت دارد مانند آنکه در تابستان، مقدار شیرا به ریشه زیادتر از فصول دیگر است در حالی که در پائیز، اینولین آن افزایش می یابد و حتی مقدارش به 25 درصد می رسد.
ضمناً اگر ریشه تازه یا خشک گیاه مورد بررسی قرار گیرد ترکیبات شیمیایی آن، تفاوت محسوس با یکدیگر نشان می دهد تلخی برگ گیاه در بهار ولی تلخی ریشه آن در فاصله بین تیر و مرداد حداکثر می گردد.
ریشه این گیاه از نظر کلی دارای ماده ای به نام تراکزاسین Taraxacineکولین، یک ماده رزینی، قندهای مختلف و اسیدهای چرب است، ریشه گیاه اگر در پائیز از زمین خارج گردیده در هوای آزاد خشک شود، دارای موادی نظیر موسیلاژ، تانن، و مقدار کمی اسانس نیز خواهد بود. طبق بررسیهای L.reuterنوعی اکالوئید به نام تاکزین Taxineنیز در گیاه یافت می شود.
برگ این گیاه دارای تراکزایسن، اینوزیت، موسیلاژ، قندهای مختلف و یک ماده رزینی است: در خاکستر گیاه مقدار 9/38 درصد پتاس (حداکثر) وجود دارد که اثر مدری گیاه، بدان بی ارتباط نیست.