فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گل مینا

Bellis Prennia
ترکیب شیمیایی :
اندامهای مختلف این گیاه دارای ساپونین های مختلف، تانن، اسیدهای مالیک، وینیک، استیک، و اکسالیک، مواد زرینی، مومی، لعاب فراوان مواد روغنی. اسانس، یک ماده رنگی زرد، قندهای غیر قابل تخمیر، اینولین و یک ماده تلخ غیر گلوکزیدی می باشد.

بادنجان بری، خروع بری

ترکیب شیمیایی :
مواد پروتئیدی به مقدار 7/36 درصد، مواد چرب، سازگار به مقدار 30/2 درصد اینولین، اسانس، نوعی گلوکز ید به نام گزانتو، استرومارین و یک ماده رزینی به نام گزانتواسترون است دو ماده اخیر در دانه گیاه وجود دارد. بررسی دانشمندان در سال 1881 نیز وجود گلوکزید مذکور را در گیاه محقق داشته است.

کاسنی

Cichorium lntybus
ترکیب شیمیایی :
برگ کاسنی دارای املاحی نظیر سولفاتها و فسفاتهای سدیم، منیزیم و پتاسیم و نیترات سدیم است. گلوکز تلخی بنام شیکورین chiconineیا سیکورین cickonine نیز در آن یافت می شود. در کاسنی، اینولین، گلوکز، اینولین، گلوکز، ساکارز، موسیلاژ، تانن، انسامین، پکتین، لروین، شکیورین یا آنتی بن Antybine یافت می شود.