فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گل همیشه بهار

Calendola Officinalis
ترکیب شیمیائی:
گل همیشه بهار داری نوعی ماده تلخ، اسیدهای آلی، رزین، ماده ای به نام کالاندولین Calandoline به مقدار 3 درصد، صمغ، لعاب، آلبومین، 2/. درصد اسانس، یک ساپونین و یک ماده رنگی زرد است. ریشه اش اینولین دارد.

گل مینا

Bellis Prennia
ترکیب شیمیایی :
اندامهای مختلف این گیاه دارای ساپونین های مختلف، تانن، اسیدهای مالیک، وینیک، استیک، و اکسالیک، مواد زرینی، مومی، لعاب فراوان مواد روغنی. اسانس، یک ماده رنگی زرد، قندهای غیر قابل تخمیر، اینولین و یک ماده تلخ غیر گلوکزیدی می باشد.

بادنجان بری، خروع بری

ترکیب شیمیایی :
مواد پروتئیدی به مقدار 7/36 درصد، مواد چرب، سازگار به مقدار 30/2 درصد اینولین، اسانس، نوعی گلوکز ید به نام گزانتو، استرومارین و یک ماده رزینی به نام گزانتواسترون است دو ماده اخیر در دانه گیاه وجود دارد. بررسی دانشمندان در سال 1881 نیز وجود گلوکزید مذکور را در گیاه محقق داشته است.