فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

قصیب ذهب

Solidago Virgauria
ترکیب شیمیایی :
کلیه قسمتهای گیاه داری تانن (مخصوصاً گلها) موسیلاژ، مواد تلخ، به مقدار کم اسانس، یک ساپونین و نوعی اکالوئید است، در ریشه اش، اینولین نیز یافت می شود.

گل آفتاب گردان

ترکیب شیمیایی :
روغن فشار اول که بدون مداخله گرما به دست می آید، رنگ زرد روشن، طعم ملایم و بوی مطبوع دارد ولی روغن هائی که تحت اثر حرارت به دست می آید، دارای رنگ تیره و بوی مشخص می باشد.

پای خر Tussilago forforaبا بررسیهای بیشتر

ترکیب شیمیایی :
در ترکیب شیمیایی آن تانن، فیتوسترین، فارادول _ Faradolاسیدمالیک، اسیدوینیک، اسید گالیک. موسیلاژ، پنتوز، یک گلوکز ضد تلخ و اتیولین، املاح پتاسیم، سدیم، منیزیوم، فسفر، گوگرد، اسید سالیسیلک و غیره یافت می شود.