فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بابونه گاوی Chanomilla

Natvicania
ترکیب شیمیایی :
کاپیتولهای این گیاه دارای اسانسی به مقدار 20/. تا 36/. درصد است. این اسانس در حالت تازه، رنگ آبی تیره دارد که مربوط به وجود ماده ای به نام آزولن Azolene در آن است. تدریجاً با تأثیر هوا و نور، رنگ آن سبز و قهوه ای می شود. این اسانس به علاوه دارای نوعی الکل به نام کامومیلیون Comomillol و اترهای کاپریلینک و فونی لیک آن، مواد تلخ و غیره نیز می باشد.

قصیب ذهب

Solidago Virgauria
ترکیب شیمیایی :
کلیه قسمتهای گیاه داری تانن (مخصوصاً گلها) موسیلاژ، مواد تلخ، به مقدار کم اسانس، یک ساپونین و نوعی اکالوئید است، در ریشه اش، اینولین نیز یافت می شود.

گل آفتاب گردان

ترکیب شیمیایی :
روغن فشار اول که بدون مداخله گرما به دست می آید، رنگ زرد روشن، طعم ملایم و بوی مطبوع دارد ولی روغن هائی که تحت اثر حرارت به دست می آید، دارای رنگ تیره و بوی مشخص می باشد.