فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

عاقرقرحا

ترکیب شیمیایی :
ریشه این گیاه دارای مقدار کمی تانن، 57 درصد اینولین، صمغ یک ماده زرد رنگ و اسید پیرتیک (سابقاً پیرترین Pyrethrine نامیده می شد) است، وجود ماده دیگری به نام پل لیونرین Pelliotrineنیز در آن ذکر شده است.

بابونه گاوی Chanomilla

Natvicania
ترکیب شیمیایی :
کاپیتولهای این گیاه دارای اسانسی به مقدار 20/. تا 36/. درصد است. این اسانس در حالت تازه، رنگ آبی تیره دارد که مربوط به وجود ماده ای به نام آزولن Azolene در آن است. تدریجاً با تأثیر هوا و نور، رنگ آن سبز و قهوه ای می شود. این اسانس به علاوه دارای نوعی الکل به نام کامومیلیون Comomillol و اترهای کاپریلینک و فونی لیک آن، مواد تلخ و غیره نیز می باشد.

قصیب ذهب

Solidago Virgauria
ترکیب شیمیایی :
کلیه قسمتهای گیاه داری تانن (مخصوصاً گلها) موسیلاژ، مواد تلخ، به مقدار کم اسانس، یک ساپونین و نوعی اکالوئید است، در ریشه اش، اینولین نیز یافت می شود.