فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بابونه

Anthemes Nobilis
ترکیب شیمیایی :
کاپیتولهای بابونه دارای الکالوئیدی بنام لنته مین Anthemineتانن، اسانس، فیتوسترول و همچنین ید گلوکزید بسیار تلخ، اسید آنته میک AC. Anthemique می باشد.

اریبان یا اقحوان

Anthemes Cotula
ترکیب شیمیایی :
گلهای این گیاه دارای اسید آنته میک و یک ماده قابل تبلور با ترکیب شیمیایی نامعین است.

عاقرقرحا

ترکیب شیمیایی :
ریشه این گیاه دارای مقدار کمی تانن، 57 درصد اینولین، صمغ یک ماده زرد رنگ و اسید پیرتیک (سابقاً پیرترین Pyrethrine نامیده می شد) است، وجود ماده دیگری به نام پل لیونرین Pelliotrineنیز در آن ذکر شده است.