فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بومادران

Achillea Millefolium
ترکیب شیمیایی :
سرشاخه گلدار بومادران، دارای اسانس، نوعی هتروزید مولد اسید سیانیدریک به مقدار 3 میلی گرم درصد یک گلوکوالکالوئید به نام آکی لئین و اینولین، مواد چرب، مواد مومی و یک فیتوسترول، تانن و غیره است اسانس آن آزولن نام دارد.

بابونه

Anthemes Nobilis
ترکیب شیمیایی :
کاپیتولهای بابونه دارای الکالوئیدی بنام لنته مین Anthemineتانن، اسانس، فیتوسترول و همچنین ید گلوکزید بسیار تلخ، اسید آنته میک AC. Anthemique می باشد.

اریبان یا اقحوان

Anthemes Cotula
ترکیب شیمیایی :
گلهای این گیاه دارای اسید آنته میک و یک ماده قابل تبلور با ترکیب شیمیایی نامعین است.