فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ترخون

Artemesia Dracunculu
ترکیب شیمیایی :
گیاه تازه داری 1/. تا 4/. درصد اسانس مرکب از 60 تا 70 در صد استراگول Stragol، 15 تا 20 درصد از ترپن ها و غیره است بعلاوه مقدار کمی تانن نیز در گیاه وجود دارد.

بومادران

Achillea Millefolium
ترکیب شیمیایی :
سرشاخه گلدار بومادران، دارای اسانس، نوعی هتروزید مولد اسید سیانیدریک به مقدار 3 میلی گرم درصد یک گلوکوالکالوئید به نام آکی لئین و اینولین، مواد چرب، مواد مومی و یک فیتوسترول، تانن و غیره است اسانس آن آزولن نام دارد.

بابونه

Anthemes Nobilis
ترکیب شیمیایی :
کاپیتولهای بابونه دارای الکالوئیدی بنام لنته مین Anthemineتانن، اسانس، فیتوسترول و همچنین ید گلوکزید بسیار تلخ، اسید آنته میک AC. Anthemique می باشد.