فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برنجاسف

Artemesia Vulgaris
ترکیب شیمیایی :
سرشاخه گلدار و برگ این گیاه دارای موسیلاژ، رزین، قند اینولین، 20درصد اسانسی به وزن مخصوص 970/. مرکب از سینئول و احتمالاً مقدار تویون Thuyone است.

ترخون

Artemesia Dracunculu
ترکیب شیمیایی :
گیاه تازه داری 1/. تا 4/. درصد اسانس مرکب از 60 تا 70 در صد استراگول Stragol، 15 تا 20 درصد از ترپن ها و غیره است بعلاوه مقدار کمی تانن نیز در گیاه وجود دارد.

بومادران

Achillea Millefolium
ترکیب شیمیایی :
سرشاخه گلدار بومادران، دارای اسانس، نوعی هتروزید مولد اسید سیانیدریک به مقدار 3 میلی گرم درصد یک گلوکوالکالوئید به نام آکی لئین و اینولین، مواد چرب، مواد مومی و یک فیتوسترول، تانن و غیره است اسانس آن آزولن نام دارد.