فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

افسنطین (کشوت رومی)

Artemisa Absintinum
ترکیب شیمیایی:
برگ این گیاه دارای ماد تلخی به نام ابسنتین Absinthine است که نخستین بار توسط Duquesnel کشف گردید و بعداً به حالت متبلور و خاص به دست آمده، به نام انابسنتین Anabsintineنامیده شد. علاوه بر آن، یک ماده غیر تلخ ولی قابل تبلور و به رنگ زرد کاهی و همچنین اسانسی به مقدار متغییر 2 تا 5 در هزار نیز در اندامهای گیاه وجود دارد.

درمنه یا شیخ خراسانی

Semen Contra
ترکیب شیمیایی:
سمن کمترا دارای ماده مؤثری به نام سانتونین Santonine به فرمول C01 H81 O3اسانس، اسیدهای چرب فرار یک ماده رزینی و آرته میزن Artemisineاست حداکثر مقدار سانتونین در کاپیتولها، 3/2 تا 6/3 درصد (بین ماههای تیر و مرداد) می باشد. اسانس، آن که به مقدار 4 تا 8 درصد می رسد، از مقدار زیادی سنئول Cyneolهمراه با کمی ترپینئول terpineolسزکوئی ترین Sesquitenrineو الکل سزکوئی ترپنیک تشکیل می یابد. یک نوع که در ایران می روید به نام درمنه نامیده می شود که نوع ترکی آن بهتر است.

برنجاسف

Artemesia Vulgaris
ترکیب شیمیایی :
سرشاخه گلدار و برگ این گیاه دارای موسیلاژ، رزین، قند اینولین، 20درصد اسانسی به وزن مخصوص 970/. مرکب از سینئول و احتمالاً مقدار تویون Thuyone است.