فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

زنجبیل شامی

Ynulahenium
ترکیبب شیمیایی:
ریشه این گیاه دارای 40 درصد اینولین است که مقدار آن در پائیز به حداکثر می رسد. اینولین چون نخستین بار در این گیاه کشف گردید، از این جهت به نام jnula نامگذاری شده است.
از تقطیر ریشه این گیاه مقدار کمی اسانس، مخلوط با توده چسبنده ای مرکب از آلانتولاکتون Alantolactone ایزوآلانتولاکتون حاصل می شود ایزو آلانتولاکتون به فرمول )C6 H8 O(n است و به صورت گوگرد بلوری سفیدرنگ به دست می آید. در گرمای 115 درجه ذوب می شود به مقدار کم در الکل رقیق و به مقادیر زیاد در الکل مطلق، اتروکلروفرم حل می گردد. در آب غیر محلول است.
ماده ای به نام هلنین Helenine (به مقدار 1 تا 2 درصد) که به غلط هتروزیدی تصور می رفت در واقع از ایزوآلانتولاکتون مرکب می باشد.
هلنین به فرمول C12 H82 O3 و داری حالت تبلور به صورت ذرات کوچک و منشوری شکل است فاقد بو و بدون رنگ می باشد. در گرمای 115 درجه ذوب می شود. در آب غیر محلول و در الکل، اتر، کلروفرم و روغن ها به مقادیر زیاد حل می گردد. آلانتول را می توان با فشردن توده متبلور، به مقادیر کم و به صورت ماده ای روغنی به دست آورد.
آنچه که در بازار تجارت تحت نام هلنین عرضه می شود، در واقع آیزو آلانتولاکتون نیست بلکه آلانتولاکتون می باشد.

افسنطین (کشوت رومی)

Artemisa Absintinum
ترکیب شیمیایی:
برگ این گیاه دارای ماد تلخی به نام ابسنتین Absinthine است که نخستین بار توسط Duquesnel کشف گردید و بعداً به حالت متبلور و خاص به دست آمده، به نام انابسنتین Anabsintineنامیده شد. علاوه بر آن، یک ماده غیر تلخ ولی قابل تبلور و به رنگ زرد کاهی و همچنین اسانسی به مقدار متغییر 2 تا 5 در هزار نیز در اندامهای گیاه وجود دارد.

درمنه یا شیخ خراسانی

Semen Contra
ترکیب شیمیایی:
سمن کمترا دارای ماده مؤثری به نام سانتونین Santonine به فرمول C01 H81 O3اسانس، اسیدهای چرب فرار یک ماده رزینی و آرته میزن Artemisineاست حداکثر مقدار سانتونین در کاپیتولها، 3/2 تا 6/3 درصد (بین ماههای تیر و مرداد) می باشد. اسانس، آن که به مقدار 4 تا 8 درصد می رسد، از مقدار زیادی سنئول Cyneolهمراه با کمی ترپینئول terpineolسزکوئی ترین Sesquitenrineو الکل سزکوئی ترپنیک تشکیل می یابد. یک نوع که در ایران می روید به نام درمنه نامیده می شود که نوع ترکی آن بهتر است.