فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سنبل الطیب یا علف گربه

Valeriana Officinalis
ترکیب شیمیای :
ریشه ریزوم والرین دارا آمیدون، تانن، گلوکز، املاح مختلف، اسانس، اسیدوالرینیک، اسید فرمیک، اسید استیک و اسید پروپیونیک Acid Propionique است مواد اخیر که در ریشه خشک گیاه یافت می شود، در ریشه های تازه به حالت اتری، مخصوصاً اتروالرینیک وجود دارد. در خاکستر ریشه و ریزوم مقدار زیادی مگنز یافت می شود. مقدار کلی اسانس والرین در نوع مرغوب ریشه بطور متوسط یک درصد است. ریشه والرین تازه دارای مقدار نسبتاً زیاد اسانس ولی با بوی کم است. تدریجاً که ریشه خشک می گردد، مقدار کلی اسانس آن کاهش حاصل می کند در عوض بوی قوی کسب نماید. اسانس مذکور اگر تازه باشد، رنگ زرد مایل به سبز یا مایل به قهوه ای، بوی نافذ و مشخص و حالت نسبتاً روان با واکنش اسیدی خفیف دارد ولی به تدریج که کهنه می شود، غلظت حاصل می کند و حالت اسیدی افزایش می یابد. وزن مخصوص اسانس در گرمای 15 درجه بین 940 و 950/. است.

محل رویش

این گیاه در بعضی از نواحی شمال غربی ایران مانند میشوداغ یافت می گردد.

باباآدم، به عربی آراقیطون نامیده می شود

Astium Lappa
ریشه باباآدم دارای اینولین، ماده چرب به مقدار کم، کربنات نیترات، رزین های مختلف و یک گلوکزید به نام لاپین Lappine یا لاپوزید Lappossideاست. ماده اخیر در سال 1888 توسط دانشمندان از گیاه استخراج گردید. از ریشه خشکیده گیاه در مجاورت هوا، معادل 50 تا 70 درصد اینولین توسط Krontz j _ در سال 1931 به دست آمد. برگ باباآدم دارای اکسیدازهای فعال و دانه اش علاوه بر گلوکزید مذکور، دارای 18 درصد روغن زرد، رنگ خشک شونده با طعم تلخ، مرکب از 58 درصد اسید لینولئیک و 10 درصد اسید اولئیک است.