فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بداغ جنگلی

Viburnun Spulus
ترکیب شیمیای :
برگ این درختچه دارای ساکارز، انورتین، امولسین و گلوکزیدی است که بر اثر تجزیه ساده، اسید والرینیک از آن آزاد می شود.
پوست آن دارای یک ماده رزینی تلخ به نام ویبورنین Viburnineتانن، صمغ، موم، قند، پکتین، یک گلوکزید (با ترکیب تعیین نشده)، اسیدهای فرمیک، استیک، والرینیک، کاپ ریلیک، اولئیک، لینولئیک و همچنین فیتوسترول است.
در میوه اش، تانن، اسیدهای آلی مختلف و یک ماده رنگی یافت می گردد. محل رویش در گردنه حیران بین آستارا و اردبیل.

هفت کول

Viburnun Lantana
ترکیب شیمیای :
پوست این درختچه دارای یک ماده چرب و چسبنده و ماده دیگری با اثر قرمز کننده پوست و تاول آور است.
گلهای آن دارای ساکارز، انورتین، امولسین، اسید والرینیک و نوعی گلوکزید است. در میوه اش اسید والرینیک وجود دارد محل رویش شمال ایران - گرگان کوه حاجی لنگ.

شیر پنیر

Galiun Venum
ترکیب شیمیای :
درباره وجود ماده ای در این گیاه که انعقاد شیر را باعث می گردد بررسیهای عدیده توسط دانشمندان مختلف به عمل می آید. بعضی ها مانند Dr.Aze در سال 1939، موفق گردیدند که از مقدار کم یعنی از 8 تا 10 گرم آن معادل 0001/0 گرم، ماده ای با اثر منعقد کننده شیر به دست آورند در حالی که سایرین چون وجود چنین ماده ای را نتوانستند در گیاه مسلم نمایند، چنین اظهار عقیده نمودند که انعقاد شیر پس از وارد کردن گرد ساقه بان، بدین علت است که با این عمل، نوعی حالت اسیدی خاص در شیر به وجود می آید که رشد میکرواورگانیسم های موجود در شیر یا در گرد ساقه مخلوط در شیر را باعث می گردد از این گیاه اسیدهای آلی نظیر اسید گالی تانیک Acid Galitaniqueو اسید سیتریک همراه با نوعی ماده رنگی قرمز از گروه آلیزارین نیز به دست آمده است. امروزه بین این گیاه و روناس رابطه قائل هستند زیرا حیواناتی که از ریشه این گیاه تغذیه می نمایند. استخوان آنها رنگ قرمز، مانند روناس پیدا می کند.