فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

پیاز

ترکیب شیمیای :
گونه های مختلفی از این گیاه، کشت می شود بولب آن دارای فروکتوزان (10 - 40%) قندهای احیاکننده (10 - 15%) و کمی ساکارز است (5 - 8%) در پیاز اسید گلیکولیک و در فلسهای خارجی آن، مواد فلاونوئیدی مانند کرستول و اسپیروزید و آثاری از سایر ترکیبات پلی فنول (پیروکاتشول، فلوروگلوسینول، تانن و غیره) وجود دارد.
در پیاز یک گلوکزید اسید الئوئیک و نیز مقداری ویتامینهای مختلف موجود است در پیاز، آلی ئین وجود ندارد ولی عناصر مشابه آن، مثل متیل یا پروپیل آلی ئین وجود دارد. اسانس پیاز اشک آور است و محتوی دی سولفورآلیل، پروپیلالدهیدوتیول پروپیونیک می باشد.
پیاز به صورت سبزی و چاشنی خام و پخته و به عنوان یک ماده مؤثر مدر، شهرت دارد و در فارماکوپه ها هم به همین علت وارد می شود.
همچنین خاصیت کم کننده قند خون دارد (بعلت وجود انسولین گیاهی بنام گلوکوکینین) عصاره پیاز تازه باکتریوستاتیک است.

بداغ جنگلی

Viburnun Spulus
ترکیب شیمیای :
برگ این درختچه دارای ساکارز، انورتین، امولسین و گلوکزیدی است که بر اثر تجزیه ساده، اسید والرینیک از آن آزاد می شود.
پوست آن دارای یک ماده رزینی تلخ به نام ویبورنین Viburnineتانن، صمغ، موم، قند، پکتین، یک گلوکزید (با ترکیب تعیین نشده)، اسیدهای فرمیک، استیک، والرینیک، کاپ ریلیک، اولئیک، لینولئیک و همچنین فیتوسترول است.
در میوه اش، تانن، اسیدهای آلی مختلف و یک ماده رنگی یافت می گردد. محل رویش در گردنه حیران بین آستارا و اردبیل.

هفت کول

Viburnun Lantana
ترکیب شیمیای :
پوست این درختچه دارای یک ماده چرب و چسبنده و ماده دیگری با اثر قرمز کننده پوست و تاول آور است.
گلهای آن دارای ساکارز، انورتین، امولسین، اسید والرینیک و نوعی گلوکزید است. در میوه اش اسید والرینیک وجود دارد محل رویش شمال ایران - گرگان کوه حاجی لنگ.