فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مارچوبه

ترکیب شیمیای :
ریشه و ریزوم مارچوبه، دارای 10 درصد مواد کانی و گلوسیدها (فروکتوزان) کمی تانن و ساپونوزیدی است که پوژنین آن سارساسا پوژنین است. در گیاه جوان اسپاراژین کمی روتوزید (در قسمت سبز گیاه زیادتر است) مقدار کمی مواد آنتوسیانوزید و یک ماده گوگردی که مشتقی از متیل سولفونیوم میتونین می باشد، وجود دارد.

سیر

ترکیب شیمیای :
(Alliumsalivam) به علت خاصیت طبی و اهمیت خاصی که دارد.
پیاز یا بولباین گیاه در فارماکوپه فرانسه ثبت شده و دارای خواص آنتی سپتیک، هی پوتانسیو، ضد کرم و دیورتیک (مدر) است و نیز دارای مواد گوگردی نیز می باشد. (آلیل پروپین دی سولفید) در سیر آلیسین به فرمول 2 O(C3 H3 S) وجود دارد در سیر ریبوفلاوین و نیاسین وجود دارد.

پیاز

ترکیب شیمیای :
گونه های مختلفی از این گیاه، کشت می شود بولب آن دارای فروکتوزان (10 - 40%) قندهای احیاکننده (10 - 15%) و کمی ساکارز است (5 - 8%) در پیاز اسید گلیکولیک و در فلسهای خارجی آن، مواد فلاونوئیدی مانند کرستول و اسپیروزید و آثاری از سایر ترکیبات پلی فنول (پیروکاتشول، فلوروگلوسینول، تانن و غیره) وجود دارد.
در پیاز یک گلوکزید اسید الئوئیک و نیز مقداری ویتامینهای مختلف موجود است در پیاز، آلی ئین وجود ندارد ولی عناصر مشابه آن، مثل متیل یا پروپیل آلی ئین وجود دارد. اسانس پیاز اشک آور است و محتوی دی سولفورآلیل، پروپیلالدهیدوتیول پروپیونیک می باشد.
پیاز به صورت سبزی و چاشنی خام و پخته و به عنوان یک ماده مؤثر مدر، شهرت دارد و در فارماکوپه ها هم به همین علت وارد می شود.
همچنین خاصیت کم کننده قند خون دارد (بعلت وجود انسولین گیاهی بنام گلوکوکینین) عصاره پیاز تازه باکتریوستاتیک است.