فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

اثر فیزیولوژیکی سیل

سیل را از زمانهای قدیم در مصر و یونان شناخته اند و دیوسکورید خواص دیورتیک آن را یادآوری کرده است. و در قرون وسطی آن را علیه استسقا بکار می بردند. این گیاه با آنکه سمی است ولی در انسان کمتر تولید عارضه های خطرناک می کند. ولی دست کاری سیل تازه تولید سرخی و سوزندگی می نماید.

مارچوبه

ترکیب شیمیای :
ریشه و ریزوم مارچوبه، دارای 10 درصد مواد کانی و گلوسیدها (فروکتوزان) کمی تانن و ساپونوزیدی است که پوژنین آن سارساسا پوژنین است. در گیاه جوان اسپاراژین کمی روتوزید (در قسمت سبز گیاه زیادتر است) مقدار کمی مواد آنتوسیانوزید و یک ماده گوگردی که مشتقی از متیل سولفونیوم میتونین می باشد، وجود دارد.

سیر

ترکیب شیمیای :
(Alliumsalivam) به علت خاصیت طبی و اهمیت خاصی که دارد.
پیاز یا بولباین گیاه در فارماکوپه فرانسه ثبت شده و دارای خواص آنتی سپتیک، هی پوتانسیو، ضد کرم و دیورتیک (مدر) است و نیز دارای مواد گوگردی نیز می باشد. (آلیل پروپین دی سولفید) در سیر آلیسین به فرمول 2 O(C3 H3 S) وجود دارد در سیر ریبوفلاوین و نیاسین وجود دارد.