فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سیل (پیاز عنصل)

ترکیب شیمیای :
بطور معمول دو نوع سیل سفید و سیل قرمز را به عنوان سیلهای داروئی می شناسند در سیل قرمز علاوه بر مواد موجود در سیل سفید، پیگمان های آنتوسیانیک و یک هتروزید مخصوص به نام سیلی روزیدا وجود دارد. ماده داروئی خشک دارای 5 تا 10 درصد آب و 2 تا 5 درصد مواد معدنی پر از اکسالات دو کلسیم میباشد به میزان 4 تا 10 درصد موسیلاژ نیز در گیاه داروئی موجود است ولی ذخیره گلوسیدیسیل را فروکتوزان ها - تشکیل می دهند. در سال 1879 ماده ای به نام سی نیس ترین 2 که یک ترکیب چپ گرد بوده و در اثر هیدرولیز، فروکتوز می دهد از گیاه به دست آمد، پس از آن عناصر نامعین دیگر از قبیل سیلین، سینیسترین و غیره کشف شد در سال 1960 گورلیش یک گلوکوسی نیس ترین به دست آورد که دارای چهار، مولکول فروکتوز و یک مولکول گلوکز بود در سیل، استرول ها، تانن ها، کاتشیک و کاتشول و یک فلاوونوئید به نام ایزورامنه تول وجود دارد پیگمان آنتوسیانیک اصلی سیل شبیه کریزانتمین (سیانیدن 3 - مونوگلوکوزید) است.

مواد مؤثره

مواد موثره سیل هتروزیدهای کاردیوتونیک استروئید یک از نوع بوفانولیدها و چهاردهم و دو بند مضاعف در هسته است، هیدرلیزآنزیماتیک، به وسیله سیلارن.
A،R سیلارنین (در سیلاریدین: 2 بند مضاعف)
R رامنوز گلوکز (سیلابیوز): سیلارن
R رامنوز گلوکز (سیلاتریوز: گلوکز سیلارن)
آنزیمهای پنی سیلیوم، استروفانتو پیاز دانه های استروفانتوس یا سیلارنارسیل یک ماده بینابینی به نام پروسیلاریدین تولید می کند که فقط دارای یک مولکول رامنوز است.

هیدرولیز هتروزیدهای سیل