فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

خربق

ترکیب شیمیای :
قسمت داروئی دارای 5 تا 10 درصد آب و 10 تا 15 درصد ماده کانی و اسیدهای آلی در آن به شکل اسید وراتریک و اسید کلدونیک، آمیدون و رزین و یک درصد چربی و یک دیول ترپنیک از آن استخراج کرده اند.

سیل (پیاز عنصل)

ترکیب شیمیای :
بطور معمول دو نوع سیل سفید و سیل قرمز را به عنوان سیلهای داروئی می شناسند در سیل قرمز علاوه بر مواد موجود در سیل سفید، پیگمان های آنتوسیانیک و یک هتروزید مخصوص به نام سیلی روزیدا وجود دارد. ماده داروئی خشک دارای 5 تا 10 درصد آب و 2 تا 5 درصد مواد معدنی پر از اکسالات دو کلسیم میباشد به میزان 4 تا 10 درصد موسیلاژ نیز در گیاه داروئی موجود است ولی ذخیره گلوسیدیسیل را فروکتوزان ها - تشکیل می دهند. در سال 1879 ماده ای به نام سی نیس ترین 2 که یک ترکیب چپ گرد بوده و در اثر هیدرولیز، فروکتوز می دهد از گیاه به دست آمد، پس از آن عناصر نامعین دیگر از قبیل سیلین، سینیسترین و غیره کشف شد در سال 1960 گورلیش یک گلوکوسی نیس ترین به دست آورد که دارای چهار، مولکول فروکتوز و یک مولکول گلوکز بود در سیل، استرول ها، تانن ها، کاتشیک و کاتشول و یک فلاوونوئید به نام ایزورامنه تول وجود دارد پیگمان آنتوسیانیک اصلی سیل شبیه کریزانتمین (سیانیدن 3 - مونوگلوکوزید) است.

مواد مؤثره

مواد موثره سیل هتروزیدهای کاردیوتونیک استروئید یک از نوع بوفانولیدها و چهاردهم و دو بند مضاعف در هسته است، هیدرلیزآنزیماتیک، به وسیله سیلارن.
A،R سیلارنین (در سیلاریدین: 2 بند مضاعف)
R رامنوز گلوکز (سیلابیوز): سیلارن
R رامنوز گلوکز (سیلاتریوز: گلوکز سیلارن)
آنزیمهای پنی سیلیوم، استروفانتو پیاز دانه های استروفانتوس یا سیلارنارسیل یک ماده بینابینی به نام پروسیلاریدین تولید می کند که فقط دارای یک مولکول رامنوز است.