فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سبوس گندم

ترکیب شیمیای :
دارای خاصیت مسهلی است و برای تهیه فیتین به کار می رود.

کلاله های ذرت

ترکیب شیمیای :
ذرت دارای 4 تا 5 درصد مواد کانی است که پر از نمکهای پتاسیم، قند، چربیها (2 تا 30) توأم با استرول ها (سیتوسترول) تانن و آثاری از روغنهای اسانسی و آلانتوئین می باشد.

کلشیک طبی یا (سورنجان)

ترکیب شیمیای :
دانه آن دارای 3 تا 5 درصد آب و 4 تا 5 درصد مواد معدنی و ده درصد قند احیاءکننده و به مقدار کم نشاسته است. و 5 تا 10 درصد چربی و 20 درصد پروتئید دارد. و مقدار کمی نیز وزین اسیدگالیک و تانن در آن یافت می شود.
کلشی سین در سال 1820 به وسیله پلیته و کاوانترا استخراج شده و نخست تصور می کردند از ترکیبات وراترین است تا آنکه در سال 1884 کلشی سین را به صورت کریتالیزه به دست آوردند و فرمول شیمیایی آن مشخص شد. کلشی سین که از مشتقهای بنزوسیکلوهپتانوتووپولون است و دارای ازت خارج هسته ای است.