فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برگ نارنج

ترکیب شیمیای :
اسانسی معطر با بوی مطبوع، استاکیدرین، یک ماده تلخ، هسپریدین و غیره.

پوست نارنج

ترکیب شیمیای :
هسپریدین، ایزوهسپریدین، اورانتامارین و اسید اورانتاماریک، اسید هسپریک، اسانس، ماده تلخ، لعاب (موسیلاژ)

نارگیل

ترکیب شیمیای :
اسید اولئیک، اسید استاریک، اسید پالمتیک، اسید لوریک، اسید میریستیک، اسید کاپریک، اسید کاپ روئیک، اسید کوکسی نیک.