فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

زیتون

ترکیب شیمیای :
مواد قندی، مواد تلخ، مواد رزینی، گلوکزیدی بنام اولوروپوزید، موم، کلروفیل، تانن، اسید گالیک، مانیت

روغن زیتون

ترکیب شیمیایی:
اولئین مخلوط با پالمتین، اسید لینولئیک، اسید لینولنیک، اسید اولئیک

پوست سبز گردو

ترکیب شیمیای :
قند، ژوگ لون، امولسین، فسفات کلسیم، اکسالات کلسیم، اسید سیتریک، اسید مالیک