فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بلوط

ترکیب شیمیای :
نشاسته (آمیدون)، پروتئین، ماده روغنی، قندهای مختلف، قند ویژه بنام کوئرسیت، نوعی تانن (مازو)

زیتون

ترکیب شیمیای :
مواد قندی، مواد تلخ، مواد رزینی، گلوکزیدی بنام اولوروپوزید، موم، کلروفیل، تانن، اسید گالیک، مانیت

روغن زیتون

ترکیب شیمیایی:
اولئین مخلوط با پالمتین، اسید لینولئیک، اسید لینولنیک، اسید اولئیک