فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

انار

ترکیب شیمیای :
پل له تیرین، ایزوپل له تیرین، متیل پل له تیرین، پزود و پل له تیرین

بلوط

ترکیب شیمیای :
نشاسته (آمیدون)، پروتئین، ماده روغنی، قندهای مختلف، قند ویژه بنام کوئرسیت، نوعی تانن (مازو)

زیتون

ترکیب شیمیای :
مواد قندی، مواد تلخ، مواد رزینی، گلوکزیدی بنام اولوروپوزید، موم، کلروفیل، تانن، اسید گالیک، مانیت