فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

آلو

ترکیب شیمیای :
قند، هیدراتهای کربن، مواد پکتیک، اسید مالیک، اسید سیتریک، اسید سوکسینیک، اسید سالیسیلیک

انار

ترکیب شیمیای :
پل له تیرین، ایزوپل له تیرین، متیل پل له تیرین، پزود و پل له تیرین

بلوط

ترکیب شیمیای :
نشاسته (آمیدون)، پروتئین، ماده روغنی، قندهای مختلف، قند ویژه بنام کوئرسیت، نوعی تانن (مازو)