فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

موم گیاهی

ترکیب شیمیای :
الکل ملیسیک، اسید کارنوبیک، اسید سروتیک، سروتات میریسیل.

وانیل

ترکیب شیمیای :
مواد چرب، مواد معدنی، مواد رزینی، ماده مؤثری بنام وانیلین به فرمول C8 H8 O3

هل

ترکیب شیمیای :
سینئول، ترپینئول و استات دوترپینن و لیمونن و سابی نن و بورنئول و پروتئین و کلسیم اکسالات و سیلیس.