فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گل همیشه بهار

ترکیب شیمیای :
کالاندوئین (یک ماده تلخ)، رزین، صمغ، لعاب، آلبومین.

ماستیک یا مصطکی

ترکیب شیمیای :
اسید ماستیک به فرمول C02 H23 O2، اسید ماستیکولیک، اسید ماستکونیک، ماستیکورزن، اسانسی به مقدار 2 درصد.

موم گیاهی

ترکیب شیمیای :
الکل ملیسیک، اسید کارنوبیک، اسید سروتیک، سروتات میریسیل.