فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گل سرخ

ترکیب شیمیای :
تانن، اسید گالیک، کوئرسیترن، یک ماده رنگی، کمی اسانس و مواد چرب.

گل همیشه بهار

ترکیب شیمیای :
کالاندوئین (یک ماده تلخ)، رزین، صمغ، لعاب، آلبومین.

ماستیک یا مصطکی

ترکیب شیمیای :
اسید ماستیک به فرمول C02 H23 O2، اسید ماستیکولیک، اسید ماستکونیک، ماستیکورزن، اسانسی به مقدار 2 درصد.