فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گل ساعتی

ترکیب شیمیای :
سوکراز، آمیلاژ، آمیگدالاز، بتاگلوکزید (این گل را پاسیفلورآبی نیز می گویند)

گل سرخ

ترکیب شیمیای :
تانن، اسید گالیک، کوئرسیترن، یک ماده رنگی، کمی اسانس و مواد چرب.

گل همیشه بهار

ترکیب شیمیای :
کالاندوئین (یک ماده تلخ)، رزین، صمغ، لعاب، آلبومین.